پوست کن

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

تابه گردان

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

تاپینگ بستنی

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

تاپینگ پیتزا و ساندویچ

 • (4s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

ترازوی آشپزخانه

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

ترولی بن ماری با گرمخانه بیمارستانی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

ترولی حمل غذا گرمخانه دار

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

ترولی سه طبقه حمل غذا

 • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

ته چین پز صنعتی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

جوجه گردان

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

چرخ گوشت صنعتی 32 گیربکسی

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066