بازنگری استاندارد ملی فرآورده تجهیزات گازسوز آشپزخانه تجاری – الزامات ویژه دیگ های پخت

باتوجه به اهمیت استاندارد تجهیزات گازسوز آشپزخانه در تجهیزات آشپزخانه صنعتی و رضایتمندی مشتریان از محصولات دارای علامت استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران به کمک جامعه مهندسین و تیم کارشناسان انجمن های کیفی و نمایندگان صنایع تولیدکننده تجهیزات آشپزخانه صنعتی و همچنین آزمایشگاه همکار، اقدام به برگزاری نشستی با نام کمیته تدوین و بازنگری استاندارد می‌کند. از این رو در تاریخ 08/11/1397 اداره کل استاندارد خوزستان طی دعوتنامه‌ای از شرکت مرسا تجهیز پیشگام در کنار دیگر صنایع تولیدکننده تجهیزات آشپزخانه صنعتی ، دعوت به عمل آورده که این شرکت جناب آقای مهندس علی غیاثوند مدیر کنترل کیفیت خود را به عنوان نماینده این شرکت به کمیته تدوین استاندارد و بازنگری معرفی نمودند.

موضوع برگزاری جلسه، بازنگری استاندارد ملی فرآورده تجهیزات گازسوز آشپزخانه تجاری – قسمت 2-3: الزامات ویژه دیگ های پخت به شماره استاندارد ملی 3-2-17646 می‌باشد که در این نشست کلیه تولیدکنندگان و کارشناسان امور تدوین با خواندن بندها، اصطلاحات و الزامات ویژه استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی

BS EN 203-2-3:2014 به روش «معادل یکسان» مورد بررسی قرار گرفت.

استاندارد 3-2-17646 خود نیزقسمتی از مجموعه استانداردهای ملی 17646 به شرح ذیل می‌باشد؛

  • فرآورده تجهیزات گازسوز آشپزخانه تجاری – قسمت 1: مقررات عمومی و ایمنی به شماره استاندارد ملی 1-17646
  • فرآورده تجهیزات گازسوز آشپزخانه تجاری – قسمت 2: الزامات ویژه برای هریک از تجهیزات به شماره استاندارد ملی 2-17646
  • فرآورده تجهیزات گازسوز آشپزخانه تجاری – قسمت 3: مواد و قسمت‌های در تماس با خوراک و سایر جنبه‌های بهداشتی به شماره استاندارد ملی 3-17646

همانطور که می‌دانیم استاندارد ملی فرآورده تجهیزات گازسوز آشپزخانه تجاری – الزامات ویژه دیگ های پخت با هدف تعیین روش‌های آزمون و الزامات ساخت و مشخصه‌های عملکردی مربوط به ایمنی، مصرف انرژی منطقی انرژی و نشانه‌گذاری دیگ‌های پخت تهیه و تدوین گردید. در این راستا با ارجاع از استاندارد بین‌المللی BS EN 203-2-3:2014با موضوع؛

Gas heated catering equipment – Part 2-3: Specific requirements – Boiling pans

صاحب‌نظران حاضر در کمیته، هریک با ارائه عناوینی در خصوص اصطلاحات، Title و موارد فنی در جهت بازنگری استاندارد مربوطه ایرادهای وارده را مطرح نمودند که با محدویت زمان نشست بعدی به تاریخ 1397/11/11در تهران موکول گردید که در ادامه پس از تایید رای حضار استاندارد مذکور چاپ، و در دسترس صنایع تولیدکننده انواع دیگ پخت قرار خواهد گرفت.

ترک نظرات